Mary: Visiting the Student Theatre // Vierailu Ylioppilasteatterilla

 

30.10.2018

We visited Ylioppilasteatteri on the 30.10 from 17 until 19. The visit was good and very productive. We met the Ylioppilasteatteri members and we had activities together. We spend time first by doing the tour around the teatteri. The creative director showed us around places, it was a nice place. The people were very friendly and welcoming.

After seeing the places then we had some warming up activities together that was also nice. We also got the opportunity to tell about our project and the Ylioppilasteatteri group told about their own project. It looks like they are doing similar kind of projects as we are doing and they are producing the materials by themselves.

We also did similar warming up games as we have also been doing with Petra. It was lot of fun as we mixed together. Time went so fast and we had to go back to continue our evening with AGORA rehearsals at the Theatre Academy in Hakaniemi. I would like to visit Ylioppilasteatteri again.

Note by the project coordinator: The AGORA group’s own theatre performance will have its premiere on the stage of Helsingin Ylioppilasteatteri/ Helsinki Student Theatre on 15 March 2019.

Text by AGORA participant Mary. Editing and photos by AGORA-coordinator Johanna

 

Vierailimme Ylioppilasteatterilla 30.10. kello 17-19. Vierailu oli hyvä ja hyvin antoisa. Tapasimme Ylioppilasteatterin jäseniä ja vietimme yhteistä aikaa. Saimme opastetun kierroksen teatterin tiloissa. Taiteellinen johtaja näytti meille paikkoja, joihin oli mukava tutustua. Teatterin ihmiset olivat todella mukavia ja vieraanvaraisia.

Tiloihin tutustumisen jälkeen teimme lämmittelyharjoitteita, mikä oli myös mukavaa. Saimme myös kertoa projektistamme ja Ylioppilasteatterin jäsenet kertoivat omasta projekteistaan. He vaikuttavat tekevän samankaltaisia projekteja kuin me, jossa esityksen sisällöt tehdään itse.

Teimme samankaltaisia harjoitteita kuin Petran kanssa. Oli tosi hauskaa tehdä tätä uuden ryhmän kanssa. Aika kului nopeasti ja loppuillaksi palasimme Teatterikorkeakoululle Hakaniemeen AGORA-ryhmän omien treenien pariin. Haluaisin vierailla Ylioppilasteatterilla uudestaan.

Projektikoordinaattorin lisäys: AGORA-ryhmän oma teatteriesitys saa ensi-iltansa Helsingin Ylioppilasteatterin lavalla 15. maaliskuuta 2019.

 

Teksti Mary, AGORA-projektin osallistuja. Käännös suomeksi ja valokuvat: Johanna, projektin koordinaattori.

Karim: Story sharing // Tarinoiden jakamista

IMG-20181113-WA0005.jpgIMG-20181113-WA0006.jpg

6.11.2018

Last week was nice. We started to do some acting practice and get to know more about each other. We shared a story about ourselves and we told others to tell it. Also, we did some related acting in the background.

We also started the writing and share our feelings at the end of the practicing day. We are so excited about the next step and looking forward to do a great job together.

Text by AGORA-participant Karim. Photos by group leader and director Petra

 

Viime viikolla oli hauskaa. Aloitimme tekemällä joitain näyttelemisharjoitteita ja oppimaan lisää toisistamme. Jaoimme tarinan omasta elämästämme ja toinen osallistuja kertoi tarinan eteenpäin. Muut esittivät kertomuksen näyttelemällä taustalla.

Harjoituksen päätteeksi kirjoitimme tekstejä ja jaoimme tunteitamme. Olemme hyvin innoissamme seuraavasta askeleesta ja haluamme tehdä mainion työn yhdessä.

Tekstin kirjoitti AGORA-osallistuja Karim. Kuvat otti ohjaaja Petra

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

Anonymous: No! Yes! / Ei! Kyllä!

2.10.2018

Every week, we are giving more and more shape to the play we will perform and that will be based on our experience as foreigners in Finland (but not only!)

What I keep from today is two very interesting and funny exercises in which we worked in pairs. In the first, one person of the duo was supposed to say “no” or reject any suggestion made by the other person. Rude, isn’t it? In fact, the idea was that even if it is hard to hear rejection, one should keep going and request something else.

The second exercise was the opposite, so the first person was suggesting things that the other person needed to approve with a “yes”: “let’s watch TV, let’s do nothing, let’s go to sauna…”. The results were very nice imaginary stories where, for instance, we could complain of a food poisoning at the police station. That said, this was a very good exercise to learn to accept one other’s idea (which is more difficult than one may think!).

Also, today was a first time ever where we really started assembling the pieces of the play. It was the first time where we brainstormed potential ideas to include in the journey we tell the world (euuh our audience!). Quite simple, take a Post-it and write down any idea that comes to your mind. Rule number one: one post it for one idea. Rule number two: all ideas are acceptable and accepted. There is no bad idea. There is no good idea.

Some themes already came up, including change, trauma, tough seasons… I won’t say more and invite you to come to our performance in March and hear what we want to tell you 😊

Thank you for reading through!

Text by anonymous AGORA-participant.

 

2.10.2018

Joka viikko teatteriesityksemme ottaa enemmän askelia kohti tulevaa muotoaan. Esitys tulee pohjautumaan meidän kokemuksiin ulkomaalaisina Suomessa (mutta ei ainoastaan!).

Tästä päivästä otan mukaani kaksi todella mielenkiintoista ja hauskaa tehtävää, jotka teimme pareittain. Ensimmäisessä yhden henkilön tehtävänä oli vastata “ei” tai muulla tavalla hylätä kaikki ehdotukset, jotka toinen teki. Töykeää, eikö vain? Itse asiassa ideana oli että vaikka on vaikea kuulla ei:tä, ei pidä luovuttaa vaan ehdottaa jotain muuta.

Toinen harjoitus oli päinvastainen, eli mitä vain toinen ehdotti oli hyväksyttävä: “Joo, katsotaan telkkaria / ei tehdä mitään / mennään saunaan…”. Lopputuloksena oli todella hauskat kuvitteelliset tarinat, joissa esimeriksi käytiin poliisiasemalla valittamassa ruokamyrkytyksestä. Tämä oli todella mukava harjoite, jossa opimme hyväksymään toisen ehdotukset (se on vaikeampaa kuin mitä aluksi voisi luulla!).  

Tällä kertaa aloimme myös ensimmäistä kertaa toden teolla kokoamaan tulevan esityksen palasia. Brainstormasimme eri ideoita joista myöhemmin valitsemme, mitkä lähtevät mukaan matkalle kohti esityslavaa eli minkä haluamme kertoa maailmalle (tai yleisöllemme!). Otimme yksikertaisesti post-it -laput ja kirjoitimme mikä tahansa tuli mieleen. Ensimmäinen sääntö: yksi idea per lappu. Sääntö numero kaksi: kaikki ideat ovat hyviä ja hyväksyttyjä. Ei ole huonoja ideoita. Ei ole hyviä ideoita.

Joitakin teemoja nousi selkeästi esiin, esimerkiksi muutos, traumat, vaikeat periodit… En sano tässä vaiheessa enempää, vaan kutsun sinut katsomaan esitystämme ensi vuoden maaliskuussa ja siellä kuulemaan mitä haluamme kertoa sinulle 😊

Kiitos että luit loppuun!

Teksti: nimetön AGORA-osallistuja. 

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

 

 

Sagar: Creating a solid foundation // Vahvan perustan luominen

 

25.9.2018 

As usual our day starts with basic stretching and free movements. It not only relaxes our body but after a while doing so will also make our mind free from the long day we just left behind. Soon we all forget ourselves and make ourselves tension free and start to cheer up with energy boost. This is the moment when our next move begins.

Everyday there is new task and challenges around us. This week we started with focus and trust game; we all have a pair and one act as a blind person and other one as a driver/motivator. The driver whispers his/her partner name all the times from different direction and the blind need to focus on the sound and trust it and finally move towards it.

Moreover, we had humor game to be different animals and act like it, to show different nature of people (i.e. drunk, walking, laughing) and so on. Similarly, there were different images formed by two people at a time and the third person describes it quickly with some self-made story. Finally we end up with eye contact game.

All the tasks we do every day are basic to develop creativity, confidence, trust etc on us. While performing act someday we all might need to go through similar situations. We will definitely need above mentioned characteristics in order to succeed in front of large numbers of audiences. Therefore, having pre exercises and rehearsals will take us there step by step. It is a matter of time. Life at Agora is starting slowly but it will also create a solid foundation.

Text and pictures by AGORA-participant Sagar

 

25.9.2018

Kuten aikaisemminkin, harjoitus alkoi venyttelyllä ja vapaalla liikkumisella. Se paitsi rentouttaa kehoa, myös vapauttaa mielemme kaikesta mitä pitkän päivän aikana on tapahtunut. Pian kaikki unohtavat itsensä, vapautuvat jännityksistä ja alkavat heräillä uudella energialla. Tässä vaiheessa seuraava liike alkaa.

Joka kerralla meillä on uudet tehtävät ja haasteet. Tällä viikolla aloitimme keskittymis- ja luottamusleikillä; kaikilla oli pari, josta toinen on ”sokea” ja toinen motivaattori. Motivaattori kuiskaa silmät kiinni pitävän parinsa nimen eri suunnista. Parin pitää keskittyä ääneen, luottaa siihen ja lopulta liikkua äänen suuntaan.

Lisäksi meillä oli humoristinen leikki, jossa esitettiin eri eläimiä sekä ihmisyyden eri ilmentymiä (esimerkiksi humalainen, kävelevä, naurava) ja niin edelleen. Muodostimme myös eri kuvia pareittain ja kolmannen henkilön tehtävänä oli nopeasti keksiä joku taustatarina kuvalle. Lopuksi teimme silmäkontaktiharjoitteen.

Tekemämme harjoitteiden tarkoituksena on kehittää luovuutta sekä luottamusta itseen ja muihin. Kun jonain päivänä esitämme näytelmämme voimme joutua samankaltaisiin tilanteisiin. Tulemme ilman muuta tarvitsemaan yllä mainittuja ominaisuuksia, jotta voimme onnistua yleisön edessä. Nyt tekemämme harjoitteet vievät meitä siihen suuntaan askel askeleelta. Tarvitsemme vain aikaa. Agora-prosessi alkaa hitaasti, mutta se luo vahvan perusteen tulevalle.

Teksti ja kuvat AGORA-osallistuja Sagar

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

Anonymous: Warming up the pot // Kattilan lämmittelyä

 

18.9.2018 

Agora group has meshing slowly slowly. The movement is constantly but not always positive. Throughout the weekly meeting, three hours to melt the group’s personalities, highlight strong tastes, warm up the pot to serve the audience is the optimal and common goal.

Mind and body balance, trust development and chaotic movement of flash around the room may or may not bind together. We were challenged by moving without speaking; understand exercises that relies on concentration rather personal emotions. It is the difference that brings attention to find key ideas for the future play.

It is a matter of fact that we all come together to share well being experience and learning to be together. To wrap up the evening we opened up a circle to share our thoughts & insights.

Text by anonymous AGORA-participant. Pictures by Petra Haapio, director of the theatre process and performance.

 

18.9.2018

Agora-ryhmä tiivistyy pikkuhiljaa. Liike on jatkuva, mutta ei ainoastaan myönteinen. Viikoittaisissa tapaamisissa sulatellaan vahvoja persoonallisuuksia ja korostetaan vahvoja makuja kolmen tunnin ajan. Lopullinen ja yhteinen päämäärä on tarjoilla sen kattilan sisältöä, jota nyt lämmitellään.

Mielen ja kehon tasapaino, luottamuksen vahvistaminen ja kaoottinen salamankaltainen liike huoneen ympäri voi yhdistää ihmisiä tai olla yhdistämättä. Meitä haastettiin liikkumaan ilman puhetta ja ymmärtämään harjoituksia, jotka tukeutuvat keskittymiseen henkilökohtaisten tunteiden sijasta. Fokus on avainideoiden löytämiseen tulevaa teatteriesitystä varten.

Tosiasia on se, että tulemme yhteen jakaaksemme kokemuksia hyvinvoinnista ja oppimaan olemaan yhdessä. Illan lopuksi muodostimme kehän, jossa jaoimme ajatuksiamme ja oivalluksiamme.

Teksti: anonyymi AGORA-osallistuja. Kuvat: Petra Haapio, teatteriprosessin ja esityksen ohjaaja. 

(Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori.)

Hussain: We’re back, let the autumn begin // Antaa syyskauden alkaa

 

We at the AGORA theater group are back and have met again after the summer holiday. The attendees were gathered to rehearsal in the Theater Academy on 4th September.

Our rehearsal started by walking and taking place for everyone in the class. Concentrating on our feet and behaving freely without any preparation was the first part of rehearsals. Then we continued by describing a situation and keeping our feet on the ground while giving attention equally to ourselves and others.

The AGORA theater group has begun to train confidently and do rehearsals every week to get into the groove for performing in different cities next year.   

Text by AGORA-participant Hussain.

(Editing and photos by AGORA-coordinator Johanna)

 

AGORAn teatteriryhmä on palannut, olemme siis kokoontuneet taas kesälomien jälkeen. Osallistujat kerääntyivät harjoituksiin Teatterikorkeakoululla 4. syyskuuta.

Harjoituksemme alkoi sillä, että kävelimme ympäri huonetta ja otimme itselle omaa tilaa. Harjoituksen aluksi keskityimme jalkoihimme ja liikuimme vapaasti suunnittelematta liikkeitämme. Sitten jatkoimme luomalla eri tilanteita ja huomioimalla tasapainoisesti itsemme ja muut.

Teatteriryhmän harjoitukset alkoivat luottavin ja varmoin mielin. Harjoittelemme viikoittain ja valmistemme esitystä, joka esitetään eri kaupungeissa ensi vuonna.

Teksti Hussain, AGORA-projektin osallistuja. 

(Käännös suomeksi ja valokuvat: Johanna, projektin koordinaattori)

Anonymous & Sara: Cosmic Latte – Dance with a message of blackness // Mustuuden viestiä kantava tanssiesitys

(suomeksi alla)

Last week AGORA group attended a dance performance called Cosmic Latte at Zodiak ─ Centre for New Dance in the Cable Factory in Helsinki. Created by choreographer Sonya Lindfors (UrbanApa) the title of the performance suggests a name given by researchers for the average colour of the universe so to say, when all colours contain each other.

The performance suggested a melting pot of races within what has been created by human kind, therefore a thousand years later there remains the unknown scenario where gestures from the natural phenomenas: human beauty, sweaty and harmony, form a contemporary piece, a cultural mixture.

Within the performance’s blend rises the liquids of a foamy latte; reflection upon the gender of coffee beans and milk drink, aspirations, connections, individuality and plenitude stressed the narrative after an interaction with the Finnish audience ─ those with language barrier lacked understanding followed by the awkward silent, until next enjoyment of the play. Male characters were key to wrap up the play through gestures of love.

I felt that the interaction among the artists lacked a little bit synchronisation, especially when it comes to classic choreography. However, the strength of the performance occurred in a very nice and coherent way ─ light and sound were important elements as well as the costumes. Over all there was a peculiar approach to put in context games, brands and music in current blackness time.

Text by anonymous AGORA-participant. Pictures by Sara

 


 

Viime viikolla AGORA-ryhmä kävi katsomassa Cosmic Latte -tanssiesityksen Uuden tanssin keskus Zodiakissa Helsingin Kaapelitehtaalla. Esityksen on luonut koreografi Sonya Lindfors (UrbanApa) ja sen nimi viittaa nimeen, jotka tutkijat ovat antaneet universumin ns. keskivertovärille, eli jos kaikki olemassa olevat värit sekoitettaisiin.

Esitys näytti ihmisyyden luoman rotujen sulatusuunin, jossa tuhannen vuoden jälkeen on jäljellä tuntematon skenaario jossa luonnolliset ilmiöt kuten ihmisen kauneus, hiki ja harmonia luovat modernin kulttuurillisen sekoituksen.

Esitys oli kuin vaahtoinen lattejuoma; mietteitä kahvipapujen ja maidon sukupuolesta, pyrkimyksiä, yhteyksiä, individualismia ja riittoisuutta. Yleisön suomenkielisille jäsenille suunnatut osuudet menivät kielimuurin kanssa kamppailevilta ohi, kunnes epämukavan hiljaisuuden jälkeen pystyimme jatkamaan esityksestä nauttimista. Miespuoliset hahmot olivat keskeisessä roolissa rakkautta osoittavilla eleillä.

Tuntui, että esiintyjien vuorovaikutuksesta puuttui tiettyä synkronointia, erityisesti jos asiaa tarkastelee klassisen koreografian näkökulmasta. Mutta kuitenkin esityksen vahvuus tuli esiin hyvin mukavalla ja sopusointuisella tavalla ─ valo ja ääni olivat tärkeitä elementtejä, kuten myös puvustus. Yleisesti ottaen esitys käytti uniikkia lähestymistapaa, joka punoi mustuuden kontekstiin pelejä, brändejä ja musiikkia.

Teksti: anonyymi AGORA-osallistuja. Kuvat: Sara.

Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori.